FAHRİ GÖREVLİ YETERLİK SINAVI DUYURUSU

1010

FAHRİ GÖREVLİ YETERLİK SINAVI DUYURUSU
Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği bölgesindeki camilerde yürütülen din ve eğitim
hizmetlerinde fahri olarak görev alabilecek olanların tespiti amacıyla 14-15 Nisan 2019
Pazar-Pazartesi günlerinde Strasbourg DİTİB merkezinde Fahri Görevli Yeterlik Sınavı
yapılacaktır.

A- Başvuru işlemleri
1. Adaylarda ilahiyat fakültesi, ilahiyat önlisans, imam-hatip lisesi, Kur’an kursu gibi
herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezun olma şartı aranmamakla
birlikte, bunlardan birinden mezun olmak sıralı olarak tercih sebebidir.
2. Sınav, Fahri Kur’an Öğreticisi ve Fahri Temel Dinî Bilgiler Öğreticisi olmak üzere iki
kategoride yapılacaktır. Adaylar, bunlardan birine ya da her ikisine başvurabilecektir.
3. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 12 Mart – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Ek-1
başvuru formunu ve en son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesinin fotokopisini
Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği’ne elden ya da posta yoluyla ulaştıracaklardır.

B- Sınav konuları
1. Fahri Kur’an Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür:
a) Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma becerisi (% 30),
b) Ezber durumu (% 25),
c) Kur’an-ı Kerim öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (% 25),
d) Temel dinî bilgiler (%20).
2. Fahri Temel Dinî Bilgiler Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür:
a) İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi (% 40),
b) Öğretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (%40)
c) Kur’an-ı Kerim bilgisi (%20)

C- Sınavla ilgili diğer hususlar
1. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve kendilerine
başarılı olduğu alanla ilgili yeterlik belgesi verilecektir.
2. Başvuru sayısına göre sınav yazılı ve/veya sözlü yapılabilecektir.
3. Sınav 14-15 Nisan 2019 Pazar-Pazartesi günlerinde Strasbourg DİTİB merkezinde
yapılacak ancak adayların sınava gireceği gün ve saat daha sonra kendilerine
bildirilecektir.
4. Yeterlik belgeleri sadece Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği çalışma bölgesi içinde
geçerlidir.
5. Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
6. Halen camilerde fahri olarak görev yapan ancak henüz yeterlik belgesi olmayanlar da
sınava katılacaklardır.
7. Sınav adayın yeterliğini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeple adayın sınavda
başarılı olması herhangi bir camide mutlaka istihdam edileceği anlamına gelmez.
Görevlendirmeler dernekler tarafından ihtiyaca göre yapılacaktır.
8. Yeterlik belgesi olmayanların camilerde görev yapmasına müsaade edilmeyecektir.
9. Sınavda başarılı olmuş adaylar Ataşelikçe belirlenecek yer ve zamanlarda hizmet içi
eğitime alınabilecektir.

D- Yeterlik kriterleri
1. Fahri Kur’an Öğreticisi yeterlik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun bir şekilde okur.
b) Tecvit kurallarını bilir ve uygular.
c) Maharic-i hurufu bilir ve uygular.
d) Kur’an’ı Kerim’in temel kavramlarını bilir.
e) Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24.
ayetlerini ve Duha suresinden Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.
f) Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur.
g) Ezbere bildiği sure ve duaların manalarını bilir.
h) Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.
i) Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

2. Fahri Dinî Bilgiler Öğreticisi yeterlik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, İslam Tarihi ve Kültürü ile ilgili temel eserlerden
yararlanır.
b) İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini kavramların anlamlarını bilir ve
açıklar.
c) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatını, söz, tutum ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilir
ve açıklar.
d) Temel dinî bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
e) İtikadî ve amelî mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder.
f) Bölgesindeki farklı inançları ana hatlarıyla bilir ve açıklar.
g) Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.
h) Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

E- İrtibat bilgileri
e-mail : [email protected]
Tel : 03 90 20 24 85 – Faks: 09 70 62 95 17
Adres : 3 rue Thomas Mann F-67200 Strasbourg

Daha Fazla bilgi için : 

Başvuru-Formu (indir)